Reconeixement i prestacions - Pàgina 2

Videoblog

Índex de l`article

Barem de valoració de la dependència (BVD)

El barem de valoració de la dependència (BVD) és l'instrument que fa servir el col·lectiu de professionals acreditats per determinar les situacions de dependència moderada, severa i gran. Aquest barem estableix els criteris de valoració del grau d'autonomia de les persones i de la seva capacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. La valoració té en compte tant els informes relatius a la salut de la persona com l'entorn en què viu, i la puntuació del grau i el nivell de dependència es basa en les tasques bàsiques de la vida diària que la persona no pot dur a terme tota sola.

Procés de reconeixement de la situació de dependència

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Prestacions de serveis socials segons les necessitats

Tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta pública de la Xarxa de serveis socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats. En cas que no sigui possible l'atenció mitjançant algun d'aquests serveis (públics o concertats), s'atorgaran prestacions econòmiques vinculades, en tot cas, a l'adquisició de serveis.

Prestacions econòmiques

Estableix tres tipus de prestacions econòmiques:

  • Prestació econòmica vinculada al servei.
  • Prestació econòmica per a la cura de l'entorn familiar i l'ajut a persones cuidadores no professionals.
  • Prestació econòmica per a l'assistència personal.
  • Ajuts per facilitar l'autonomia personal en forma de subvencions

Els serveis i les prestacions econòmiques s'ofereixen segons la situació personal (grau i nivell de dependència, renda i patrimoni), l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis al lloc de residència de la persona amb dependència.

Serveis d'informació i orientació

Les persones que vulguin més informació i orientació sobre qualsevol qüestió relacionada amb les situacions de dependència, prestacions econòmiques o serveis socials associats, tenen una sèrie de recursos al seu abast:

  • Punts d'informació i orientació
  • Serveis socials d'atenció primària o àrees bàsiques de salut (centres d'atenció primària).
  • Les persones ingressades en un centre us podeu adreçar a la direcció o al servei de treball social del mateix centre.
  • Unitat d'atenció a l'usuari del Prodep (programa per a la dependència)
  • Telèfons d'informació i orientació
  • Telèfon 012 d'atenció ciutadana. Disponible les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l'any (cost d'establiment de trucada: 0,33 euros i cost/minut: 0,087 euros, IVA inclòs).

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...