Fets vitals

Fets vitals

users solidAl llarg de la nostra vida ens trobem amb situacions a les que hem de fer front i és important estar informats.

El dia 3 de desembre es va publicar l'Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre de la Targeta acreditativa de la discapacitat, iniciativa de la Generalitat de Catalunya, impulsada des del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que neix en el marc de la Llei de serveis socials i la Declaració de les Nacions Unides pels Drets de les Persones amb Discapacitat.

El dia 5 de març de 2012 s'ha publicat l'Ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer de la Targeta acreditativa de la discapacitat, la qual deroga l'anterior Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre.

La targeta va ser consensuada amb les organitzacions representatives del sector agrupades a COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat). Per això, inclou en el disseny, el color vermell de fons, les lletres i la identificació tàctil amb format braïlle per a les persones amb discapacitat visual, seguint les indicacions dels experts de la ONCE.

La Targeta acreditativa permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, davant de persones, el seu grau de discapacitat. És un document públic, personal i intransferible, que caldrà acompanyar amb DNI o NIE, amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

La Targeta, a més de ser un element acreditatiu, facilita l'accés a determinats avantatges i beneficis que podran millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Amb aquest objectiu s'ha posat en marxa un programa continu de captació i millora d'avantatges en àmbits de la mobilitat, la cultura, l'esport, l'oci i el lleure a tot Catalunya.

Canvis de la nova Ordre

La Targeta substitueix la resolució administrativa de reconeixement de grau de discapacitat amb la mateixa eficàcia i els mateixos efectes davant d'organismes públics i privats. Sempre que les administracions o organismes públics ho considerin oportú, podran sol·licitar la presentació de la resolució de reconeixement de grau de discapacitat (art. 4.2).

S'expedirà d'ofici a totes aquelles persones a qui se'ls hi reconegui un grau de discapacitat igual o superior al 33%, provisional o definitiu, a partir de l'entrada en vigor de la nova Ordre.

Les persones que ja tinguin reconegut un grau de discapacitat amb data anterior a l'entrada en vigor de la nova Ordre poden sol·licitar l'expedició de la targeta acreditativa en imprès normalitzat.

Les targetes expedides a l'empara de l'anterior Ordre tindran els mateixos efectes i eficàcia que les obtingudes a partir de l'entrada en vigor de la nova Ordre.

Més informació i models de sol·licitud

AVANTATGES VINCULATS A LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACITAT !!!

[Font: Departament d''Acció Social i Ciutadania]

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...