Programa d'ajudes d'atenció social (PUA)

Ajuts i prestacions

Aquest Programa té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la seva integració social.

Podran ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau abans de la publicació d'aquesta ordre de convocatòria, i reuneixin les condicions i requisits especificats.

Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.

Altres requisits són estar empadronat o tenir residència legal a Catalunya des de fa 5 anys, trobar-se en situació de necessitat i complir amb les condicions específiques de cada tipus de prestació.

Es regeix per convocatòria pública anual. (Termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2021: és del 22 de setembre al 21 d'octubre de 2021).

TIPOLOGIA DELS AJUTS:

1. Ajudes per a mobilitat i transport:

La prestació tecnològica per a la mobilitat i el transport ajuda les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda o que necessiten un vehicle adaptat a sufragar les despeses ocasionades per la mobilitat i el transport amb l'objectiu d'augmentar la seva capacitat de desplaçament.

- Ajuts per a mobilitat:

- Obtenció / reconversió del permís de conduir.

- Adaptació del vehicle.

- Ajuts per a transport per a assistir a determinats serveis:

- Atenció precoç.

- D'ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a l'alumnat més gran de 16 anys.

2. Ajudes per a l'autonomia personal i la comunicació:

Aquesta prestació tecnològica contribueix a cobrir les despeses d'adquisició d'equipaments tècnics que permeten aconseguir la integració i la participació de la persona en l'entorn en què viu i s'interrelaciona. En persones amb discapacitat sensorial també es considera ajuda la persona intèrpret i la persona guia intèrpret per a l''alumnat sord o sordcec més gran de divuit anys que cursa ensenyament reglat obligatori o formació ocupacional a centres autoritzats.

- Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat visual.

- Productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva o sordceguesa.

- Productes de suport per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o mental.

La documentació a presentar és específica de cada tipus de demanda.

Els ajuts per tractaments (rehabilitació del llenguatge, fisioteràpia i psicomotricitat) NO són objecte d'aquesta convocatòria.

Normativa aplicable

Informació important ateses les circumstàncies excepcionals en motiu de la Covid-19: Cal demanar cita prèvia a les oficines d’atenció ciutadana en cas que vulgueu fer la sol·licitud de manera presencial. Us recordem que la sol·licitud de l’ajut el podeu fer directament a través de l’enllaç: Informació, tràmits i sol·licituds 2020.

Per sol·licitar cita prèvia: enllaç (en el buscador de tràmits, el tema serà “Serveis socials” i el subtema serà “Prestacions socials”, posteriorment heu de seleccionar comarca i municipi)

[Font: Departament de Drets Socials]

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...