Familia

Ajuts i prestacions

familiaAssistència sanitària i farmacèutica, Dependència, Autonomia a la pròpia llar, Ajudes d'atenció social, Assistent personal, Vida independent, Pensions i prestacions.

A diferència dels recursos residencials, l'objectiu d'aquest servei és possibilitar que les persones amb discapacitat que ho dessitgin visquin soles al seu domicili habitual, ja sigui de propietat o de lloguer, o per cessió o úsdefruit.

Això implica que la persona amb discapacitat intel·lectual ha de poder mantenir-se per ella mateixa i disposar d'una llar.

D'altra banda, el suport professional està limitat per hores setmanals segons les necessitats. És un servei adequat si la persona té un grau d'autonomia suficient per viure de manera independent amb un suport puntual, no continuat, com poder preparar-se els àpats, estar-se sol a casa...

La persona pot viure sola, en parella o compartint la llar amb un màxim de 3 persones més.

Per demanar aquest suport cal adreçar-se a una entitat acreditada per aquest fi i que disposi d'uns professionals que es traslladaran a la llar per treballar els aspectes que siguin necessaris (per exemple, suport en l'administració dels diners, el·laboració de la llista de la compra, etc.).

[consultar també l'apartat corresponent al capítol Ajuts i Subvencions - Habitatge]

Què és i qui hi pot accedir?

La pensió per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones d'entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

Des que van entrar en vigor l'any 1990, les pensions no contributives són prestacions de caràcter universal i, per tant, la llei garanteix l'accés de totes les persones que compleixen els requisits. A més, el reconeixement del dret d'accés a una pensió no contributiva comporta l'accés a l'assistència mèdica i farmacèutica de la Seguretat Social.

A Catalunya, les pensions no contributives són gestionades per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

Quantia de la pensió

La quantia de la pensió no contributiva la determina anualment la Llei de pressupostos generals de l'Estat. És una quantia variable i depèn dels ingressos personals de la persona sol·licitant i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui.

Quan es tracta de persones amb invalidesa o discapacitat en un grau igual o superior al 75% de discapacitat i que necessitin l'ajuda d'una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana, com ara vestir-se, menjar, etc., s'incrementarà la pensió en un 50% sobre la quantia màxima.

Procediment de sol·licitud

Les persones que compleixen els requisits necessaris per accedir a aquesta prestació han de presentar als Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania o a les Oficines d'Acció Ciutadana el model de sol·licitud emplenat, juntament amb tota la documentació requerida.

Obligacions i tràmits associats

Les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva estan obligades a presentar-se a la revisió de la discapacitat o de la malaltia crònica en la data en què les convoquin, i a lliurar, dins del primer trimestre de cada any, una declaració d'ingressos referida a l'any immediatament anterior. A més a més, tenen l'obligació de comunicar els fets següents:

  • Variacions de circumstàncies (situació de convivència, estat civil, recursos econòmics propis i dels membres de la unitat econòmica de convivència, situació laboral...)
  • Canvi de lloc de residència.
  • Altres variacions que puguin tenir incidència en la conservació o quantia de la prestació.

Incompatibilitats

La persona beneficiària d'una pensió no contributiva per invalidesa no pot rebre, al mateix temps, cap dels ajuts següents:

  • Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social (FAS).
  • Subsidi de garantia d'ingressos mínims de la LISMI (Llei d'integració social del minusvàlid).
  • Subsidi d'assistència per tercera persona de la LISMI (Llei d'integració social del minusvàlid).
  • Assignació econòmica per fill o filla discapacitat a càrrec.

Notícies més llegides

Segueix-nos a Twitter

Troba'ns a Facebook